יום ו' 13/03/2020 בפועל 0.1%- צפי 0.4% קודם 0.6%-
מודד את השינוי ברמת המחירים, אין חשיבות לערכו המוחלט אלא לשינוי היחסי בערך זה. השינוי בערכו של המדד מייצג את השינוי במחירי המוצרים הנכללים בסל ספציפי שנקבע אחת לתקופה.
מאחר ומדובר במדד מחירים לצרכן, יהיה הסל מורכב ממוצרים ושירותים הנצרכים ע"י הצרכנים, אליהם מתייחס החישוב.
חשיבות והשפעות המדד:
הערכת המטבע המקומי, עלייה במדד צפויה להוביל בעלייה בשער הריבית בדר"כ על מנת לבלום את האינפלציה, עלייה בשער הריבית מובילה להתחזקות המטבע.
אמצעי למעקב אחר התפתחויות במשק.
עלייה בשיעור הריבית (כתגובה לעלייה במדד) מובילה למיתון הביקושים ע"י הצרכנים ומאידך מעודד את החיסכון.
הצמדה למדד של תשלומים (שעליהם נקבע מראש כי יוצמדו למדד) כמו: הלוואות, משכנתאות, אגרות חוב, ועוד.